Attack Guide

Raizou

Hana Shuriken

Kanji: 華手裏剣
Translation: Flowers Shurikens

Houkan

Kanji: 奉還
Translation: Restoration

Kaminari Shuriken

Kanji: 雷手裏剣
Translation: Thunder Shuriken

Ninpo: Bunshin no Jutsu

Kanji: 忍法 分身の術
Translation: Ninja Art: Replica Jutsu

Ninpo: Daisuki no Jutsu

Kanji: 忍法 大好きの術
Translation: Ninja Art: Loveable Jutsu

Ninpo: Enton no Jutsu

Kanji: 忍法 煙遁の術
Translation: Ninja Art: Smoke-escape Jutsu

Ninpo: Maki Maki no Jutsu

Kanji: 忍法 巻々(マキマキ)の術 
Translation: Ninja Art: Scroll Scroll Jutgsu