Encuesta a la mejor Akuma no Mi 2011

Puesto Akuma no Mi Votos
1 Pika Pika no Mi 25
2 Goro Goro no Mi 24
3 Gura Gura no Mi 18
4 Hie Hie no Mi 16
5 Hana Hana no Mi 15
- Mera Mera no Mi 15
7 Gomu Gomu no Mi 13
8 Nikyu Nikyu no Mi 11
- Yami Yami no Mi 11
10 Suke Suke no Mi 9
- Tori Tori no Mi (Fénix) 9
12 Doku Doku no Mi 8
13 Kage Kage no Mi 6
- Tori Tori no Mi 6
15 Bara Bara no Mi 5
- Horo Horo no Mi 5
- Magu Magu no Mi 5
18 Baku Baku no Mi 4
- Bane Bane no Mi 4
- Noro Noro no Mi 4
- Yomi Yomi no Mi 4
- Bomu Bomu no Mi 3
- Mane Mane no Mi 3
- Moku Moku no Mi 3
- Suna Suna no Mi 3
26 Awa Awa no Mi 2
- Hito Hito no Mi 2
- Horu Horu no Mi 2
29 Choki Choki no Mi 1
- Doa Doa no Mi 1
- Doru Doru no Mi 1
- Hito Hito no Mi (Daibutsu) 1
- Mato Mato no Mi 1
- Mero Mero no Mi 1
- Washi Washi no Mi 1